Homepage: http://avert-quakes-volcanic-eruptions.webs.com + pdf!

AVERTABLE NOW a fast Earth electromagnetic pole reversal!  (causing GLOBAL COOLING too, through high magma stimulation=continuous volcanic winters) DOES NOT need 'thousands of years': 

BBC: REAL risk of a new [volcanic-AVERTABLE] Little ice-age!

Can you send us a translation in any other language? CENTENARIAN mutual-aid-clarity! NEW VIDEO!!! PDF

A SIMPLE-TESTED way to prevent the eruption of ALL Fukushima, with BILLIONS of victims within a few months ...

INTERNATIONAL SUPPORT of the AVERTING plan: (page 86).
 VIDEO-english. VIDEO-francais.

The phrase of MANY peoples that thunder also fall from the 'clear sky' (without clouds), has been proved that started from ancient observations that the electrical current of lightning comes from the galaxy and the sun, and the clouds are simply convenient conduits.

The urban centers filled with lightning-rods,  become VERY SELDOM quake-epicentres (when solar flares are more powerful than their lightning-rods can stand),  quakes that are also proved to be caused by the same extra-terrestrial electrical stimulation of the magma.

A good start to mitigate or AVERT earthquakes and more Fukushimas explosions (with BILLIONS of victims within a few months) is to call volunteers in your region, for RADON measurements that show how stimulated the fault is (see homepage: http://avert-quakes-volcanic-eruptions.webs.com).

Τop world seismologist who ALERTED in time 88 CRIMINALLY INDIFFERENTgovernments about the mega-quake in Japan last year, now supports* our position that Earth climate is regulated by [AVERTIBLE] galactic electricity.

*"Νow,thanks to the involvement of scientists from other fields of science including biology and astrophysics in preparations for the report, it has become apparent that the currently observed events are ofgalactic scale and are directly related to THE POSITION OF THE SOLAR SYSTEM IN OUR GALAXY,the Milky Way. It is this position that has a major impact on the formation of geological megacycles during which planet-scale biodiversity change is observed". http://arknow.net/site/202/f/2737#.T9sNMJjF-So.

NEW CONFIRMATION of our averting group's celestial-volcanic climate explanation, by German and Swiss scientists: http://www.gfz-potsdam.de/portal/gfz/Public+Relations/Pressemitteilungen/aktuell/121016_PolarReversal?template=gfz.


Arabic αραβικά
لصواعق الكهربائيه والزلزال والسحاب البركاني الناتج عن الكهرباء الشمسي التي تضمن امكانية التنسيق الكهربائي لتفادي اكثر انفقاعات وتفجيرات


Czech

Magma stimulace a rostoucí zemětřesení: prekurzory sopečných zimy a Doba ledová, že můžeme AVERT - Další potřebné přípravky
Několik studií od 70. let ukazují na vzájemný vztah mezi slabých slunečních cyklů a vyvýšenou Magma a vulkanická činnost. Současné údaje ukazují nejen slabou sluneční cyklus a růst zemětřesení-sopečných erupcí - oblačnost - bouře, ale že s největší pravděpodobností příští desetiletí bude ještě horší. Navrhovaná vysvětlení je, že planeta pozice rozptýlit elektřinu od galaktického centra na planetách z jejího průběhu na slunci, tak zemská magma je zpoplatněn a roste
jeho rušení.
Sopečné zimy se vyskytnou během slunečního minima jsou časté, ale nemluví dost jevu. Planet obíhá vliv na naše klima: pokud přecházejí přes tok galaktického elektřiny z centra Mléčné-cesta ke Slunci, se odklánějí magma stimuluje galaktickou plazmou na Zemi a jiných planetách, méně na Slunci, tak slabé sluneční cykly . To je důvod, proč v průběhu slabých slunečních cyklů, stejně jako nyní, sluneční erupce elektřina najde Earth stimulována a způsobuje silnější zemětřesení. Minule, podobně jako dnešní sluneční nízkou aktivitou, byl začátek 19. století, kdy 1815-1820 Tambora sopečné zimě došlo ...
Nejprve navrhujeme po celém světě jako blesk tyče SÍTĚ kolem poruch (za vady v moři, sítě na bóje) a aktivní sopky, aby se rozptýlil magma stimulaci podle galaktických elektřiny a AVERT ničivé zemětřesení a sopečné erupce chlazení / zákal.
Druhý návrh: test s požární bezpečnostním uzávěrem nebo mřížkou zásob zeppelins, několik set metrů nad přistýlky aktivních sopek, aby se zabránilo vulkanický popel k dosažení troposféry a tak se rozšířil všude po Zemi s předvídatelnými katastrofickými důsledky, podobné těm, které vulkanické zimy které vyvolalo zhroucení Mayové, Aztékové a Inkové se kanibalismu.
Za třetí, navrhujeme rozšířený šíření sazí přes ledovců a jiných ledovce, aby se snížilo albedo a roztavit je, jak již bylo nejméně 90% z ledu zemského v Antarktidě stoupá.
Poslední, potřebujeme řadu akcí decentralizovat všech současných Babylons k soběstačnosti obcí a zalesňování všech otevřených místech, dokonce i roviny, aby měli jídlo a dřevo v případě nejhorších scénářů.
Pokud výzkum se zaměřuje na galaktické elektřinu, můžeme zastavit nebezpečný posun magnetických pólů nebo jeho důsledky! Tato magnetické tyče posun je pravděpodobně způsobeno změnou úhlu galaktického toky elektřiny na zemi.


Deutsch - German - γερμανικά

Ein einfacher Weg, um die Explosion des gesamten Fukushima zu verhindern, Tausende von Millionen von Opfern innerhalb von wenigen Monaten 


Ελληνικά-Greek - Hellenic

Παρακαλούμε στείλτε μας ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ μεταφράσεις σε άλλες γλώσσες:

Ένας ΑΠΛΟΣ-ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟΣ τρόπος για την ΑΠΟΤΡΟΠΗ έκρηξης ΟΛΗΣ της Φουκουσίμα, με ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ θύματα, μέσα σε λίγους μήνες...

Σε ΠΟΛΛΟΥΣ λαούς η φράση έπεσε κεραυνός 'εν αιθρία' (ΧΩΡΙΣ σύννεφα), αποδείχτηκε* ότι ξεκίνησε από πανάρχαιες παρατηρήσεις ότι το ηλεκτρικό ρεύμα των κεραυνών έρχεται από το γαλαξία και τον ήλιο, ενώ τα σύννεφα είναι απλώς βολικοί αγωγοί.

Τα αστικά κέντρα που είναι γεμάτα αλεξικέραυνα, ΠΟΛΥ ΣΠΑΝΙΑ γίνονται επίκεντρα σεισμών (όταν ο εξωπλανητικός ηλεκτρισμός είναι ισχυρότερος από τα ανεπαρκή αλεξικέραυνά τους), οι οποίοι επίσης αποδείχτηκε* ότι προκαλούνται από την ίδια εξωπλανητική ηλεκτρική διέγερση του μάγματος.

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ την προσπάθεια μετριασμού ή και ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ σεισμών (όπως αυτός που ενδέχεται να ανατινάξει ΟΛΗ τη Φουκουσίμα, με ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ θύματα, μέσα σε λίγους μήνες...), καλώντας εθελοντές να μετρήσουν το ραδόνιο στα κοντινότερα ρήγματα.  * http://avert-quakes-volcanic-eruptions.webs.com/ellhnika.


Español - Spanish - ισπανικά
PREVENIR tormentas eléctricas / terremotos / enturbiamiento volcánica provocada por el alza pero la electricidad DIVERTIBLE llamarada solar, para evitar más explosiones Fukushimas y la humanidad extinción, es una emergencia planetaria! Por favor, comparta y mejorar la solución probada y simple de todo el mundo pararrayos-Nets, que ya protegen también las ciudades de ser epicentros del terremoto..

Una forma sencilla de prevenir la explosión de la totalidad de Fukushima, con miles de millones de víctimas dentro de unos meses...:

Las ciudades están llenas de pararrayos y por lo tanto no se convierten en epicentros de los terremotos, causados ​​por la electricidad solar.

Magma estimulación y aumento de los terremotos: los precursores de inviernos volcánicos y la edad de hielo que podamos AVERT - Otros preparativos necesarios

Varis estudios desde los años 70 muestran una correlación entre los ciclos solares y débiles de magma levantado y actividad volcánica. Los datos actuales muestran no sólo un ciclo solar débil y un aumento de los terremotos, las erupciones volcánicas - turbiedad - tormentas, pero que muy probablemente las próximas décadas será peor. La explicación propuesta es que las posiciones planeta dispersar electricidad desde el centro galáctico a los planetas de su curso al sol, por lo que el magma de la Tierra está cargada y está aumentando su perturbación.

Inviernos volcánicos ocurridos durante mínimos solares son un fenómeno bastante frecuente, pero no discutió. Órbitas de los planetas influyen en nuestro clima: cuando pasan a través del flujo de electricidad desde el centro galáctico de la Vía Láctea-camino hacia el Sol, desvían magma estimular plasma galáctico de la Tierra y otros planetas, menos al Sol, los ciclos solares tanto débiles . Es por eso que durante los ciclos solares débiles, como ahora, la electricidad llamarada solar se encuentra la Tierra estimula y provoca fuertes terremotos. La última vez, similar a la baja actividad solar actual, fue el comienzo del siglo 19, cuando el invierno 1815-20 Tambora volcánica ocurrió ...

En primer lugar se propone en todo el mundo pararrayos-NETS alrededor de fallas (faltas en el mar, las redes de boyas) y volcanes activos para dispersar a la estimulación por la electricidad magma galáctica y evitar los devastadores terremotos y erupciones volcánicas refrigeración / enturbiamiento.

Segunda propuesta: una prueba con una tapa resistente al fuego o la red en manos de zeppelines, a unos cien metros por encima adicionales volcanes activos, con el fin de evitar que la ceniza volcánica para llegar troposfera y por lo tanto se extendió por toda la Tierra con previsibles consecuencias catastróficas, similar a esos inviernos volcánicos que provocó el colapso de los mayas, los aztecas y los incas con el canibalismo.

En tercer lugar, se propone una propagación prolongada de hollín sobre los casquetes polares y otros glaciares, con el fin de disminuir el albedo y fundirlos, como ya lo menos 90% de hielo de la Tierra en la Antártida está aumentando.

Por último, necesitamos una serie de acciones para descentralizar todas las Babilonias presentes a los pueblos la autarquía y la forestación de todos los lugares abiertos, incluso los llanos, a fin de tener alimentos y madera en el caso de los escenarios más desfavorables.

Si la investigación se centra en la energía galáctica, podemos detener el peligroso cambio polos magnéticos o sus consecuencias! Este cambio de polos magnético es más probable debido a un cambio del ángulo del flujo de electricidad galáctico en la Tierra.

Français - French - γαλλικά

Pour AVERTIR des orages électriques/ tremblements de terre/ nuages volcaniques, issus de l'électricité du soleil qui agrandit mais qui peut être réacheminer pour éviter plus d'explosions Fukushimas et la fin de l'humanité, ça c'est UNE URGENCE PLANETAIRE! S'il vous plaît de partager and améliorer la simple solution ÉPREUVÉÉ de filets de paratonnerres qui protègent DÉJÀ les villes d'attirer et de devenir épicentres des tremblements de terre!

日本の -Japanese - ιαπωνικά: http://avert-quakes-volcanic-eruptions.webs.com/japanese-2.

Íslenska - Icelandic - ισλανδικά

Einföld leið til að koma í veg fyrir sprengingu af öllu Fukushima, með milljarða fórnarlömb innan nokkurra mánaða...

Bahasa Indonesia - ινδονησιακά

Cara sederhana untuk mencegah ledakan Fukushima keseluruhan, dengan miliaran korban dalam beberapa bulan...

Italiano- Italian - ιταλικά

Un modo semplice per evitare l'esplosione di tutta Fukushima, migliaia di milioni di vittime in pochi mesi...:

Le città sono piene di parafulmini e questo non si trasformi in epicentri di terremoti, causati da energia elettrica dal sole.

Português - portugese - πορτογαλικά

Uma maneira simples de prevenir a explosão da Fukushima todo, com milhares de milhões de vítimas dentro de alguns meses...:

cidades estão cheias de pára-raios e isso não se torne epicentros de terremotos, causados ​​por electricidade a partir do sol.

русский - Russian- ρωσικά

Самый простой способ, чтобы предотвратить взрыв всего Фукусима, тысячи миллионов жертв в течение нескольких месяцев...:

городов полны разрядники молниеотводы и это не становится эпицентров землетрясений, вызванных электричества от солнца.


Землетрясение стимулов и повышение магмы.

Мы можем AVERT вулканическая зима и предшественник ледникового периода.

Другие необходимые препараты

Несколько исследований с 1970 года, показывает соотношение между магмы и вулканическую активность поднятых со слабым солнечным циклом. Ясно - это данные, а также увеличение землетрясений и извержений вулканов и цикла солнечной активности слаба, что буря, в ближайшие десятилетия, вероятно, ухудшится, будет отображаться. Положение планет на восходе солнца, предлагаемое объяснение в том, что электричество рассеивается от центра Галактики на планете от своего курса, и магма Земли, потому что они взимаются
Это вмешательство.

Несмотря на частые вулканические зимы, которая произошла во время солнечного минимума, но я не полностью объяснить это явление. Орбиты планет повлияет на климат Земли: Когда вы проходите через поток электричества галактики от центра Млечного пути к Солнцу, мало что день, когда они, они магмы стимулировать плазмы галактик к Земле и других планетах , таким образом, отвлечь слабым солнечным циклом. Вот почему в течение цикла Солнца слабым, в результате чего произошло сильное землетрясение, как и сейчас, электрические солнечные вспышки, более стимулировало, нашла планету. Так же как и низкая активность сегодня солнце, было в начале 19 века, когда в последний раз зимой 1820 года вулкана Тамбора произошли от 1815 года, ...

Прежде всего, (из-за отказа море, чистый на буй) вина для разгона стимул магмы электричество галактики, чтобы избежать помутнения / охлаждения землетрясения и извержения вулканов, разрушительные это глобальный, вокруг действующего вулкана Мы предлагаем чистые громоотвод.

Проект Второе: чтобы предотвратить пепла для дирижаблей может достигать нескольких сотен метров крышку тест сетки или огнеупорного удерживается выше действующего вулкана дополнительных, тропосфере, тем самым разрушительным предсказуемые как зима и вулканической их она распространилась по всему землю с результатом вызвало крах каннибализм и майя, ацтеков и инков.

В-третьих, в целях снижения альбедо, расплавить их, 90% увеличились по крайней мере льда земли в Антарктиде уже, мы предлагаем распространение, что распространяется сажи друга на ледников и ледяных шапок .

Наконец, для того, чтобы иметь дерево, во всех местах, где деревня автаркии, и более открытыми, и мы в случае наихудшего сценария, и еда является достаточным, наличие Вавилона все посадки равнина Мне нужен комплекс мер для того, чтобы разойтись.

Если вы сосредоточены на электроэнергию галактики, исследования, мы можем остановить сдвиг полюсов и его последствия опасны! Наиболее вероятно, что этот сдвиг магнитных полюсов, это не связано с изменением угла поток электричества на планете галактики


 Homepage: http://avert-quakes-volcanic-eruptions.webs.com + pdf